നന്നായതൊക്കെ ഞാനിന്നു

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വസിഷ്ഠൻ

നന്നായതൊക്കെ ഞാനിന്നു പറഞ്ഞീടാം

സന്ദേഹം വേണ്ട തെല്ലും, രാജ-

മന്ദിരം തന്നിൽ ഗമിക്കാം നമുക്കിനി

പിന്നെയാം ശേഷമെല്ലാം കുമാരരേ!