ധന്യേ വല്ലഭേ സീതേ തന്നേ നീ ഹാരം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ധന്യേ! വല്ലഭേ! സീതേ! തന്നേ നീ ഹാരം തവ

സന്ദേഹമെന്തിദാനീം? നിന്നാശയമറിഞ്ഞേൻ

നിന്നെക്കുറിച്ചു ഭക്തിയിന്നേറ്റമുള്ളവരി-

ലൊന്നാമനിതു ശുഭേ! നന്ദ്യാ നീ നൽകീടുക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

സീതയോട് ആണ് ഈ പദം.