ദുഷ്ടനാശക ശിഷ്ടപാലക ധൃഷ്ട

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ദുഷ്ടനാശക! ശിഷ്ടപാലക! ധൃഷ്ട! ദേവ! ദയാനിധേ!

ദുരിതനിര മമ കളക, ശുഭവരമരുളുകാശു നമോസ്തുതേ

മത്സ്യകച്ഛപകോലഘോരനൃസിംഹ വമന രൂപ! ഹേ

മനുജവര കുലമഥന! ഭൃഗുവര! രാമ രാമ! നമോസ്തുതേ