താരേ വരിക ശുഭചരിതേ

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

താരേ! വരിക ശുഭചരിതേ! രുമേ!

നേരേ നിന്നാലും മടിയരുതേ

ശ്രീരാമദേവം-രിപുജന-ഭൂരുഹദാവം-

പദജിത-ചരുരാജീവം

നരാംഗനമാരേ! സതിമാരേ കപി-

വീരാംഗനമാരേ! പര-

മാരാലണഞ്ഞു സ്തുതിച്ചീടുവിൻ നിങ്ങൾ

പാരാതെ കുമ്മിയടിച്ചീടുവിൻ

സാരസലോചന! രാമചന്ദ്ര! ജയ

സാരതരഗുണജാലസാന്ദ്ര!

ഹേ! രാജചന്ദ്ര! മുഖജിത, ശാരദചന്ദ്ര!

ജയ ജയ വീര! നിസ്ത്രന്ദ്ര!

പയോധിഗംഭീര! രണശൂര!ഗിരധീര! സുകുമാര! ജയ

മാരിതഘോരനിശാചരേന്ദ്ര! നിജഘോരപരാക്രമനന്ദിതേന്ദ്ര

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കുമ്മി.