ചാഞ്ചല്യം വേണ്ടാ തെല്ലുമേ

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ചാഞ്ചല്യം വേണ്ടാ തെല്ലുമേ ത്വൽ സഖിയുടെ

വാഞ്ച്ഛിതം അഹം ഏകീടാം

ചഞ്ചലവിലോചനേ! കിഞ്ചന മടിയില്ല

നെഞ്ചിലുള്ളാശയവൾ അഞ്ചാതെ ചൊല്ലിടട്ടെ

പ്രാണവല്ലഭേ! മൽഗിരം കേട്ടാലും ശര-

ദേണാങ്കാനനേ! സത്വരം