കേൾക്ക ലക്ഷ്മണ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കേൾക്ക ലക്ഷ്മണ! സോദര! മാമകവാചം

കേൾക്ക ലക്ഷ്മണ! സോദര!

ഊക്കേറും ഭവാനേവം വായ്ക്കുവാനെന്തേ കോപം?

യോഗ്യമല്ലേവമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിനക്കേതും

സാരോപദേശം നിനക്കോരോരോവിധം മുന്നം

നേരേ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം തീരേ മറന്നിതോ നീ?

ധാതാവിൻ ഹിതമിഹ ജാതമായതു സർവ്വം

മാതാവിങ്ങപരാധമേതാനും ചെയ്തോപാർത്താൽ?

താപമെന്തിനു പാഴിൽ നീ പരമാർത്ഥമോർക്ക

പാപമൂലമാകുമീ കോപമടക്കി വാഴ്ക