കാര്യസാരജ്ഞനൗദാര്യവാൻ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കാര്യസാരജ്ഞനൗദാര്യവാൻ സുസ്ഥിര-

മര്യാദൻ മാന്യമതി മഹാ-

വീര്യ പരാക്രമവാരിധി ധൈര്യവാൻ

ശൗര്യനിധി ഭരതൻ തപോനിധേ!

സൂര്യാന്വവായഗുരോ! ഭവൽപ്പാദ-

മാര്യമതേ! തൊഴുന്നേൻ

പാരിടമൊക്കെ ഭരിപ്പാ‍ാനിവനിന്നു

പോരുമെന്നാലുമിപ്പോൾ, ഭവാ-

ന്മാരുടെ കൽപ്പനമൂലമിന്നിദ്ധരാ-

ഭാരം ഞാൻ കൈകൊണ്ടീടാം തപോനിധേ!