കപിരാജപ്രിയരാജേ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

കപിരാജപ്രിയരാജേ! കേൾക്ക മേ വാചം

കമനീയതരകായേ!

അപി കിം കുശലം താരേ! അരുൾചെയ്തീടുക നേരേ

സപദി പോകണമറികെനിക്കയി

സരസഭാഷണം കൊണ്ടും സുന്ദരി! തവ

സകലസൽകൃതികൊണ്ടും

പരിതോഷമെനിക്കിന്നു പരിചോടു വളരുന്നു

സരസിജാക്ഷി! ധരിക്ക നീ മമ

സഹജയെന്നഹമോർത്തിടുന്നിഹ

ത്വരിതം നീ രുമയോടും സർവ്വവാനര-

തരുണീസഞ്ചയത്തോടും

വരണമെന്നോടു സാകം വരനാരീമണേ പോകാം

വിരവിനോടു പുറപ്പെടാമിനി

വരവിമാനമിതിൽ കരേറുക

അഭിനവപരിതോഷം എൻ പ്രിയൻ തന്റെ

അഭിഷേകോത്സവഘോഷം

സുഭഗേ! കണ്ടീടാം വായ്ക്കും സുഖമോടൊത്തു നിങ്ങൾക്കും

നളിനനേർമിഴി! പോന്നീടാമിഹ