ഏവമെന്തിനോതീടുന്നു

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ഏവമെന്തിനോതീടുന്നു? ഹന്ത! മാതാവേ!

ദൈവകലിപ്പിതം സർവ്വവും

ഭൂവിതിലേവനുമുണ്ടാവും സൗഖ്യദുഃഖങ്ങൾ

ആവിലത്വമായതിൽ കേവലം നിരർത്ഥം താൻ

തിരശ്ശീല