എന്നാൽ വരിക വായുനന്ദന

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

എന്നാൽ വരിക വായുനന്ദന! നിനക്കിതു

തന്നീടുന്നു ഞാൻ ഭക്തിയെന്നിൽ നിന്നേപ്പോലാർക്കും

ഇന്നില്ല, സദാ രാമചന്ദ്ര നാമകീർത്തനം

നന്ദ്യാ ചെയ്തു വാഴുക, വന്നീടും തവ ശുഭം