എന്തുഞാനുരചെയ്യേണ്ടു

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകേയി

എന്തുഞാനുരചെയ്യേണ്ടു? എൻ തനൂജ! ഹേ!

ബന്ധുരാകൃതേ! രാഘവാ!

അന്ധയാമഹം ചെയ്ത തൊന്തരവുകളെല്ലാം

അന്തരംഗമലിഞ്ഞു ഹന്ത! നീ പൊറുക്കേണം