ഉൽപ്പലേക്ഷണേ തവ സ്വൽപ്പവും

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ഉൽപ്പലേക്ഷണേ തവ സ്വൽപ്പവും വേണ്ടാ താപം

മൽപ്പുരി നമുക്കിന്നു കെൽപ്പോടു പൂകാമല്ലൊ

മൽപ്രാണനാഥേ! കേട്ടാലും മാമകവാചം

മൽപ്രാണനാഥേ! കേട്ടാലും

ഞാനയച്ചോരു വായുസൂനുതൻ വാക്യാലിപ്പോൾ

നൂനം വിഭീഷണൻ വിമാനം കൊണ്ടുവന്നീടും

പുഷ്പകവിമാനവുമുണ്ടിപ്പുരി തന്നിലതിൽ

കെൽപ്പോടു കെറി നമുക്കിപ്പോൾ ഗമിക്കാമല്ലൊ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

സീതയോടുള്ള പദം.