ഇപ്പോളതിൽ പരമൊരു

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശത്രുഘ്നൻ

ഇപ്പോളതിൽ പരമൊരു സന്തോഷം സ്വൽപ്പവുമില്ല നമുക്കു ഭവിപ്പാൻ

മൽപൂർവ്വജനാകുന്ന ഭവാനുടെ കൽപ്പനപോലെ സമസ്തം ചെയ്യാം

അത്ഭുതവിക്രമാ! വന്ദേ താവക തൃപ്പാദതാരധുനാ