ഇന്നിവിടെ സുഖമോടും നന്ദിപൂണ്ടു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരദ്വാജൻ

ഇന്നിവിടെ സുഖമോടും നന്ദിപൂണ്ടു വാണുമോദാൽ

ഒന്നു വിശ്രമിച്ചു നാളെ ചെന്നുചേരാം അയോദ്ധ്യയിൽ

ഇന്നു നിങ്ങളിവിടത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നതായ്

ചെന്നു ഭരതനോടുരചെയ്തീടട്ടെ വായുപുത്രൻ