ഇത്ഥം വാഗ്‌ഭൂഷണാദ്യൈർനിശിചരകപിദാശേശ്വരാംസ്തോഷയിത്വാ

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ഇത്ഥം വാഗ്‌ഭൂഷണാദ്യൈർനിശിചരകപിദാശേശ്വരാംസ്തോഷയിത്വാ

പ്രസ്ഥാപ്യ പ്രീതചേതാഃ പ്രണയമസൃണയാ പ്രീതയാ സീതയാ യഃ

സാർദ്ധം പുര്യാം ന്യവാത്സീൽ സ തു സുഖമിഹ വോ രാഘവോ ലോകരക്ഷാ-

‘ബദ്ധശ്രദ്ധ പ്രദദ്യാൽ’ കലിതമഹിതമംഗല്യ സാകല്യസൗഖ്യം

തിരശ്ശീല

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം സമാപ്തം