ആർത്തിവിട്ടഥ വിയത്തിലും

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ആർത്തിവിട്ടഥ വിയത്തിലും തഥാ

ധാത്രിതന്നിലുമശേഷരും തദാ

വാഴ്ത്തി മോദഭരബാഷ്പവും പരം

വീഴ്ത്തിയങ്ങനെ നമിച്ചു രാഘവം