ആയതിനു ഞങ്ങൾക്കുമായതാഗ്രഹമുള്ളിൽ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

ആയതിനു ഞങ്ങൾക്കുമായതാഗ്രഹമുള്ളിൽ

മായമല്ലുയരുന്നു മായാമാനുഷ രൂപാ!