ആതുരഭാവം വേണ്ടിഹ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗുഹൻ

ആതുരഭാവം വേണ്ടിഹ മനമതിലേതും ധീവരരേ!

ഏതൊരു ശഠമതിയാകിലുമിഹ നഹി

ചേതസി ദയ ലവലേശമിദാനീം

തക്കമൊടുടനെ ഗമിക്കുവൻ, ഖലു-

മർക്കട മൂഢനെ പിടിക്കുവൻ

തർക്കമതില്ലിഹ നയിക്കുവിൻ, പുന-

രിഗ്ഗൃഹസീമനി തളക്കുവൻ