അരുണപങ്കജനേത്ര

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

അരുണപങ്കജനേത്ര! കരുണാവാരിധേ! തവ

ചരണപങ്കജം, മമ ശരണം ഞാനിതാ വന്ദേ!

കൽപ്പനപോലെയിതാ പുഷ്പകവിമാനം ഞാൻ

കെൽപ്പോടു കുണ്ടുവന്നേനുൽപ്പല വിലോചന!

എങ്കിലും ഒരു മോഹം എങ്കലുണ്ടാതുമോതാം

കിങ്കരന്മാർക്കും ഭവാൻ സങ്കടഹരനല്ലൊ!

സ്വല്പദിനമെങ്കിലും മൽപ്പുരിതന്നിൽ ഭവാൻ

സൽപ്രഭോ! സുഖം വാഴ്‌വാനൽപ്പമല്ലപേക്ഷ മമ