സേതുബന്ധനം

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം കഥകൾ