സൂര്യസുഗ്രീവവീര്യനീരരാശേ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സൂര്യസുഗ്രീവവീര്യനീരരാശേ

ധൈര്യകരസാഹസ നീ ചെയ്തതു യോഗ്യമല്ല

ചിന്തിച്ചേനേവം ചിത്തേ ഹന്ത നീ വാരായ്കിൽ

പംക്തികണ്ഠനേയും കൊന്നും സോദരമഭിഷിച്യ

ഭീമബലം സോദരം ഭരതനെയും രാജ്യേ

ഭീമബല വെച്ചു പിന്നെ ദേഹത്തെ ത്യജിപ്പാനായി