സുഗ്രീവ വാനരരാജ

രാഗം: 

ഗൌളീപന്ത്

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

വിഭീഷണോരാവണമേവമുക്ത്വാ ജഗാമരാമസ്യസമീപമേവ

നഭസ്ഥലസ്ഥഃ കപിവീരമേവം ജഗാദസുഗ്രീവമുദ്രാരവീര്യം

സുഗ്രീവ വാനരരാജ സുഗ്രീവ സുവീര്യ 

വിക്രമനിവാസ സൂര്യപുത്ര ചാരുശീല

രാവണസഹജൻ ഞാൻ വിഭീഷണനിദാനീം

രാവണപരിഭൂതനായി വന്നിവിടെ‌എന്നും

സർവലോകശരണ്യനാം‌ ശ്രീരാമൻ തന്നൊടു

ശരണാഗതൻ ഞാനെന്നു നീ വേദയവേഗാൽ