സരമയാം രാക്ഷസ്ത്രീ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

സരമയാം രാക്ഷസ്ത്രീ ഏവമങ്ങേകുമപ്പോൾ

കരുതിനാൾമോദമുള്ളിൽ ജാങ്കീരാമജായ

പൊരുവതിന്നായ് ദശാസ്യൻ സേനയേ നാലുദിക്കും

പരിചിനൊടു പിരിച്ചൂ സൗധമധ്യം ജഗാമ