ശ്രീരാമചന്ദ്ര രാജൻ 

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ദശകണ്ഠദിനേശപുത്രൗ

യുദ്ധം ഭയാനകതരം ബത! ചക്രതുസ്തൗ

ഹൃത്വാദശാസ്യമണിശോഭികിരീടപംക്തിം

ലബ്ധാർത്ഥനായ് രഘുകുലേശമുപേത്യചൊന്നാൻ

ശ്രീരാമചന്ദ്ര രാജൻ രാവണൻ മുടികൾ വൈരി-

രാവണനിൻമുന്നിൽ കാഴ്ചയായി വയ്ക്കുന്നേൻ