ശുകസാരണവീരരേ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ശുകസാരണവീരരേ! മാമകമാം സൈന്യമെല്ലാം

ശോകമെന്നികണ്ടു ചെന്നു ചൊല്ലുക രാവണനോടും

ഭീതിയുണ്ടെന്നാകിൽ വിഭീഷണൻ കൂടെ വരുമല്ലോ