ശരണമെന്നുവന്നവൻ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ശരണമെന്നുവന്നവൻ രാവണനെങ്കിലും

കരുണയോടു രക്ഷിപ്പൻ വരുവാനുരയ്ക്ക 

അഭയത്തെ ഞാനവനു നൽകിനേനധുനാ

അഭയനായിങ്ങവനെ വരുവാനുരയ്ക്ക