ശത്രുബലം കണ്ടു ഭയത്താൽ

രാഗം: 

പാടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ശത്രുബലം കണ്ടു ഭയത്താൽ ഇത്ഥം പറവതിനിഹ ഞാനും

ചെറ്റുമിളകീടുകയില്ലെന്നുറ്ററിവിൻ നിങ്ങൾ

ദേവകളോടും ദാനവരോടും വൈകുണ്ഠൻ വരികിലുമിഹ ഞാൻ

ഭീത്യാ നൽകീടുമോ സീതാം നഹി നഹി അതു നൂനം

ദാശരഥിം‌ തത്സഹജനെയും കീശരെയും മത്സഹജരെയും

ആശു വിലോകയതം മഹ്യം‌ നിശിചരരേ പോകാം

സൗധാഗ്രം‌പുക്കുടനവരെ അധുനാ കാണണമതു നൂനം

ബതകപികളും മനുജരുമായെന്നെതിരേയുധിനില്പാൻ