വെച്ചിടുക സീതയയരികിൽ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വെച്ചിടുക സീതയയരികിൽ രാമനുടെ മസ്തകം യാതുധാന

വില്ലുമിഹലോകവിശ്രുതം തൂണികളും നല്ലശരജാലവുമഹോ

രാമനേയും ലക്ഷ്മണനേയും കൗണപർ കോമളേ കൊന്നുവല്ലോ

കപികളുമൊടുങ്ങിയല്ലോ ജാനകീ നീയറികയതു ധന്യശീലേ!