രാവണാന്നുജനാകും ഞാൻ 

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

രാവണാന്നുജനാകും ഞാൻ സർവശരണ്യനാം

നിന്നുടെ ചരണങ്ങളെ ശരണം ഗമിച്ചു

എന്നുടയ ജീവിതവും രാജ്യവും ദ്രവ്യവും

മാതാവും പിതാവും പിന്നെ ഭർത്താവും കർത്താവും

ബന്ധുക്കളും സോദരരും നീ തന്നെയെനിക്കു

സർവസ്വവും നീയെനിക്കു പാലയമാം രാമ