രാമരാമമഹാബാഹോ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുകൻ (രാക്ഷസൻ)

സാരണൻ

രാമരാമമഹാബാഹോ രാജമാന‌മുഖാംബുജ!

രാജരാജമഹാരാജ! രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെ നീ

രാവണന്റെ വാക്കുകേട്ടിട്ടിവിടെ വന്നതു ഞങ്ങൾ

പ്ലവന്മാരടിച്ചിടിച്ചധികം ബാധിപ്പിച്ചല്ലൊ

ഞങ്ങളെക്കൊല്ലാതെ ധർമ്മനിലയ! നീ അയയ്ക്കണം