രാക്ഷസമൂഢ ദുരാത്മാവേ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

രാക്ഷസമൂഢ ദുരാത്മാവേ! കേൾ ഇക്ഷണമേവം പറവതിനു 

വദ്ധ്യനയം നീ ദി(ധി?) ഗ്ദ്ധിഗഹോ ദുഷ്ടശത്രുകുലാശംസനശീലാ!

മാ മാ വദ മൂഢ! ചിന്തിയാതേവം‌ മാ മാ വദ മൂഢ!