രജനീചരപുംഗവ സഹജ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

രജനീചരപുംഗവ സഹജ! കേൾ വിഭീഷണ!

രാജദൂതന്മാരെ ഏതും പരിതാപം ചെയ്യരുതു