രംഗം പത്ത് സുബേലപർവ്വതവും ലങ്കാസമുദ്രവും

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം