മർക്കട നീയിങ്ങുവരികിൽ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മർക്കട! നീയിങ്ങുവരികിൽ വിക്രമത്തോടിവിടെ നിന്നെ

കർക്കശാസിധാരയാൽ കഴുത്തറുത്തു കൊല്ലുവൻ