മായാരാമശിരസ്സവൻ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

മായാരാമശിരസ്സവൻ വിരവൊടും സീതാന്തികേ വെച്ചു പോയ്

വൈദേഹീബതശോകസാഗരഗതാനാഥസ്യശീർഷംപുരഃ

പശ്യന്തീവിലലാപസാഭുവിഗതാമർത്ത്യേശജായാസതീ

ദീനാരാക്ഷസപീഡിയാശ്രുവദനാകല്യാണശീലാശുഭാ