മഞ്ജുളതരാംഗി ബാലേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

സചിവരുമഥ സോയം മന്ത്രമാമന്ത്ര്യ വേഗാൽ

ഗൃഹമതിലുപയാതസ്സീതയിൽ കാംക്ഷയോടും

വിരവൊടു മദനാർത്ത്യാ മായചെയ്തീടുവാനായ്

ക്ഷിതി പതിതനയാം താം പ്രാപ്യചൊന്നാനിവണ്ണം

മഞ്ജുളതരാംഗി ബാലേ വൈദേഹി കഞ്ജദളതുല്യനയനേ

മഞ്ജുളമധുവാണീ സീതയെൻ വചന മഞ്ജസാ കേൾക്കണം നീ

രാമനെ ഹനിച്ചു ഞങ്ങൾ കലഹഭുവികോമളതരേയെന്നോടു

സോമവദനേ! ചേരുകജായകളിൽ കാമിനീ നാഥയാക

(രാക്ഷസന്മാരോട്)

രാക്ഷസികഠോരവദനേ വിദ്യുജ്ജിഹ്വമിക്ഷണമിഹാനയാശു