ഭവതു ഭവതു മരണമിഹതവ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

തദനുനിശിചരേശം സൗധമദ്ധ്യേസ്ഥിതം തം

ഗുരുതരകരപംക്തിന്ദാരുണംകാളകായം

രവിസുതനതിരോഷാൽ കണ്ടുടൻ ശൈലശൃംഗാൽ

ജവമൊടുമഥചാടീസൗധമേത്യാശു ചൊന്നാൻ

ഭവതു! ഭവതു! മരണമിഹതവ അഹിതചരിത!

ഭവതു! ഭവതു! മരണമിഹ തവ

ശൂരരാമേദഹാരിയായ നിന്നെയിക്ഷണത്തിൽ

ചാരുബാഹുഘട്ടനേനരക്തസിക്തനാക്കുവൻ