പ്രിയമുരചെയ്‌വവർ പലരുണ്ടേഭൂപ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

പ്രിയമുരചെയ്‌വവർ പലരുണ്ടേഭൂപ!

അപ്രിയമാകിയപത്ഥ്യത്തെ ഉരചെയ്‌വനും

കേൾപ്പവനും ബഹുദുർല്ലഭമാകുന്നൂ ദശകണ്ഠ!

രാമശരത്താൽഹതനായി നീ രണഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതു കാണ്മാൻ

മാമക ഹൃദയേ സന്താപമുണ്ടുപോകുന്നേനഹമരുളുക നീ

ബന്ധുതനൂജജ്ഞാതികളോടും എന്നൊടും കൂടാതെ തന്നെ

സുഖമായി വാഴുക നഗരേ സോദര പോകുന്നേനഹമധുനൈവ