നിശിചരരൊടുടൻ താൻ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുകൻ (രാക്ഷസൻ)

സാരണൻ

നിശിചരരൊടുടൻ താൻ രാവണൻ പ്രാപ്യ സൗധം

ദശരഥസുതസേനാം നോക്കിനിൽക്കുന്ന നേരം

നിശിചരരഥ രാമൻ സേനയും നോക്കി വേഗാൽ

നിശിചരവരമേവം ചൊല്ലിനാർ ഭീതിയോടെ