ദ്വാദശസംവത്സരങ്ങൾ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

ദ്വാദശസംവത്സരങ്ങൾ ബാലിവാലിൽ കിടന്ന നീ

തഞ്ചശൂർപ്പണഖാഖരവൈരിയേയും മറന്നിതോ