ദിക്പാലപുംഗവ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ദിക്പാലപുംഗവ സൽപാവനാകൃതേ

മൽബാണമമുമെവിടെ മുഞ്ചാമിവദ നീ

വാരാന്നിധേ മഹിത ചരിത ദേവ!