തദനുരഘുകുലേശൻ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

തദനുരഘുകുലേശൻ വാനരനാൻ പോരിനായി

ദിശിദിശിവടിവോടേപോവതിന്നേകിയാശു

മദനസദൃശരൂപൻ ശൈലരാജേ സുബേലേ

വിരവൊടു കരയേറീ ലങ്കയെക്കാൺമതിന്നായ്