കൊല്ലുവാനായിപ്പിടിച്ചൊരു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

കൊല്ലുവാനായിപ്പിടിച്ചൊരു നിന്നെ

കൊല്ലാതയയ്ക്കകൊണ്ടല്ലോയിദാനീം

ചിന്തിയാതോരോന്നു ചൊല്ലുന്ന നിന്നെ

ബന്ധിച്ചേടുന്നുണ്ടുവൈകിയാതിങ്ങു