കണ്ടു ഞങ്ങൾ സൈന്യമെല്ലാം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുകൻ (രാക്ഷസൻ)

സാരണൻ

കണ്ടു ഞങ്ങൾ സൈന്യമെല്ലാം ചണ്ഡകോദണ്ഡ രാഘവ

ചണ്ഡഭാനുവംശാധിപ നിന്നോടെത്രേവനുള്ളൂ?

ദണ്ഡധരന്നു നൽകാതെ ഞങ്ങളെ അയച്ചാൽ മതി