ഏവം പറഞ്ഞു യുവഭൂമിപനംഗദൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

ഏവം പറഞ്ഞു യുവഭൂമിപനംഗദൻ താൻ

താൻ കൗണപാൻ പരിചിനൊടു നിഹത്യവേഗാൽ

രാമാന്തികം സചസമേത്യജഗാദവൃത്തം

രാമാജ്ഞയാനിജപദഞ്ചസമേത്യതസ്ഥൗ

സേതുബന്ധനം സമാപ്തം