എങ്ങുപോവതിനും നിനക്കയി

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

എങ്ങുപോവതിനും നിനക്കയി! ശക്തിയുണ്ടറിവേനഹം

ഇങ്ങുരാവണനെന്തു ചെയ്‌വതറിഞ്ഞു നീ മമ ചൊല്ലുക