ഈശ്വരനും വിധിതാനും

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

ഈശ്വരനും വിധിതാനും ശാശ്വതം ഭജിക്കും പാദം

വിശ്രുതൻ ശ്രീരമചന്ദ്രൻ എന്റെ നാഥൻ നിന്റെ കാലൻ