ആര്യപുത്രമനോഹരാംഗ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

ആര്യപുത്രമനോഹരാംഗവിശാലലോചനമൽപ്രിയ!

വീര്യവാരിധിയായ നീ ദിവിപോയിതോ ബത! വല്ലഭ!

കൈകയിക്കിനിയൊത്തപോലെ മനോരഥങ്ങൾ ലഭിച്ചിടും

നാകവിശ്രുതബാഹുവിക്രമനാഥമാം വെടിയുന്നിതോ

സജ്ജനങ്ങളുരച്ച നിൻ ബഹുദീർഘമായുരഹോ വൃഥാ

നിർജ്ജിതാരി സമൂഹസുന്ദര! ചെയ്തിതോവിധവാമിമാം

ദൈവമേ മമമസ്തകേ ലിഖിതം നിന്നാലീവണ്ണമോ

ശൂരജായം മാം ഹതാം നീ പശ്യഹാഹാദൈവമേ