ആഗതോസ്മീഹ നാഥ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സേതുബന്ധനം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ

ആഗതോസ്മീഹ നാഥ രാമനുടെ ശീർഷവും കൊണ്ടു വേഗാൽ 

വില്ലുമിത കാൺക ശരവും സീതതൻ വല്ലഭ കരാദൃതമഹോ