വൃദ്ധതരാമൊരു നിശിചരിയെ

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സീതാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പരശുരാമൻ

വൃദ്ധതരാമൊരു നിശിചരിയെ നീ
തത്ര ഹനിച്ചതു യുക്തമഹോ

അർത്ഥം: 

ഹോ! ഏറ്റവും വൃദ്ധയായൊരു നിശിചരിയെ (താടക) നീ കൊന്നത് യുക്തം തന്നെ ആണോ?